Niniejsza Polityka prywatności (dalej: „Polityka”) zawiera informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem ze strony internetowej https://www.mbridge.pl (dalej: „Strona internetowa”) oraz świadczonymi przez nas usługami.

I. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest MBRIDGE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Bukowińska 22B, 02-703 Warszawa) zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000620984, REGON 36437128900000, NIP 5213734384 (dalej: „Administrator”).

II. Kontakt z Administratorem

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz kontaktować się z Administratorem za pomocą poczty elektronicznej, pod adresem: mbridge@mbridge.pl

III. Środki ochrony danych osobowych

Administrator stosuje nowoczesne zabezpieczenia organizacyjne i techniczne, aby zapewnić jak najlepszą ochronę Twoich danych osobowych oraz gwarantuje, że przetwarza je zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz innymi przepisami o ochronie danych osobowych.

IV. Informacje o przetwarzanych danych osobowych

Korzystanie ze Strony internetowej oraz usług świadczonych przez Administratora wymaga przetwarzania Twoich danych osobowych. Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania, a także o okresie przetwarzania oraz obowiązku lub dobrowolności ich podania.

Cel przetwarzaniaPrzetwarzane dane osobowePodstawa prawna
Rekrutacja pracowników 1)      imię i nazwisko,
2)      data urodzenia,
3)      dane kontaktowe podane przez kandydata (np. adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu),
4)      wykształcenie,
5)      kwalifikacje zawodowe,
6)      przebieg dotychczasowego zatrudnienia
art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 
(przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w tym przypadku obowiązków związanych z rekrutacją pracowników określonych w art. 22(1) § 1 Kodeksu pracy)
Podanie ww. danych osobowych jest obowiązkowe i niezbędne do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego lub rezygnacji kandydata z ubiegania się o zatrudnienie, chyba że kandydat wyrazi zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych także na potrzeby ewentualnych przyszłych rekrutacji.
Cel przetwarzaniaPrzetwarzane dane osobowePodstawa prawna
Rekrutacja współpracowników 1)      imię i nazwisko,
2)      data urodzenia,
3)      dane kontaktowe podane przez kandydata (np. adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu),
4)      wykształcenie,
5)      kwalifikacje zawodowe
6)      przebieg dotychczasowego zatrudnienia
art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 
(przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku prawidłowego przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego)
Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym).
 
Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego lub rezygnacji kandydata z ubiegania się o zatrudnienie, chyba że kandydat wyrazi zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych także na potrzeby ewentualnych przyszłych rekrutacji.
Cel przetwarzaniaPrzetwarzane dane osobowePodstawa prawna
Prowadzenie profili Administratora w serwisach, w tym LinkedIn, Facebook (dalej: „Serwisy”)1)      nazwa Twojego profilu
2)      dane, które umieściłeś na swoim profilu jako „publiczne”
art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 
(przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku prowadzenia profili w Serwisach)
Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu korzystania przez Ciebie z profilu Administratora w danym Serwisie (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność korzystania z profilu Administratora).
 
Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.
 
Administrator informuje, że dane osobowe przetwarzane w opisanym wyżej celu przetwarza wyłącznie w zakresie korzystania przez Ciebie z profilu Administratora, a w zakresie pozostałego korzystania przez Ciebie z:
 
1. serwisów Facebook — Twoje dane osobowe przetwarza Meta Platforms Ireland Limited w oparciu o ustanowione przez siebie regulamin i politykę prywatności;
2. serwisu LinkedIn — Twoje dane osobowe przetwarza LinkedIn Ireland Unlimited Company w oparciu o ustanowione przez siebie regulamin i politykę prywatności;
 
Wszelkie pytania i roszczenia wynikające z pozostałego korzystania przez Ciebie z Serwisów powinieneś kierować bezpośrednio do poszczególnych administratorów Serwisów.
Cel przetwarzaniaPrzetwarzane dane osobowePodstawa prawna
Organizacja wydarzenia (w formie stacjonarnej lub online) oraz umożliwienie Ci wzięcia w nim udziału1)      imię i nazwisko
2)      adres poczty elektronicznej
3)      opcjonalnie – inne dane kontaktowe
4)      dane organizacji, do której należysz,
5)      odpowiedzi na pytania w formularzu rejestracyjnym.
art. 6 ust. 1 lit. b RODO
 
(przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy o udział w wydarzeniu zawartej z osobą, której dotyczą dane lub podjęcia działań w celu jej zawarcia)
Podanie ww. danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy o udział w wydarzeniu (ich podanie jest dobrowolne, lecz konsekwencją ich niepodania będzie niemożność wzięcia udziału w wydarzeniu).
 
Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy o udział w wydarzeniu.
Cel przetwarzaniaPrzetwarzane dane osobowePodstawa prawna
Obsługa formularza do przeprowadzenia bezpłatnego audytu Twojej strony internetowej1)     imię i nazwisko
2)     adres poczty elektronicznej
3)     adres strony internetowej
art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 
(przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku przeprowadzenia bezpłatnego audytu strony internetowej)
Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu przeprowadzenia bezpłatnego audytu strony internetowej użytkownika (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność przeprowadzenia bezpłatnego audytu)
 
Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.
Cel przetwarzaniaPrzetwarzane dane osobowePodstawa prawna
Zawarcie i wykonanie umowy o dostarczanie treści cyfrowych (m.in. Kalendarza Marketera, formularzy GetSiteControl)1)     imię i nazwisko
2)     adres poczty elektronicznej
3)     stanowisko
art. 6 ust. 1 lit. b RODO
 
(przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy o dostarczanie treści cyfrowych, m.in. Kalendarza Marketera, SEO magnetów, formularzy GetSiteControl, zawartej z osobą, której dotyczą dane lub podjęcia działań w celu ich zawarcia)
 
oraz

art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 
(przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku informowania o nowościach i promocjach dostępnych na Stronie internetowej)
Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymania Treści cyfrowych (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność otrzymywania treści cyfrowych poprzez uzyskanie dostępu do platformy lub przekierowanie do plików w formacie pdf. lub na landing page).
 
Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania albo do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy o dostarczanie treści cyfrowych (w zależności od tego, które z wymienionych zdarzeń nastąpi wcześniej).
Cel przetwarzaniaPrzetwarzane dane osobowePodstawa prawna
Zawarcie i wykonanie umowy o dostarczanie newslettera1)     imię i nazwisko
2)     adres poczty elektronicznej
art. 6 ust. 1 lit. b RODO
 
(przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy o dostarczanie newslettera zawartej z osobą, której dotyczą dane, lub podjęcia działań w celu jej zawarcia)
 
oraz
 
art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 
(przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku informowania o nowościach i promocjach dostępnych na Stronie internetowej)
Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymywania newslettera (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność otrzymywania newslettera).
 
Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania albo do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z Umowy o dostarczanie newslettera (w zależności od tego, które z wymienionych zdarzeń nastąpi wcześniej).
Cel przetwarzaniaPrzetwarzane dane osobowePodstawa prawna
Przeprowadzenie postępowania reklamacyjnego1)     imię i nazwisko
2)     adres poczty elektronicznej
art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 
(przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w tym przypadku obowiązków:
–      udzielenia odpowiedzi na reklamację – art. 7a ustawy o prawach konsumenta;
–      realizacji uprawnień Klienta wynikających z przepisów o odpowiedzialności Administratora w przypadku niezgodności przedmiotu świadczenia z dotyczącą go umową)
Podanie ww. danych osobowych jest warunkiem otrzymania odpowiedzi na reklamację lub realizacji uprawnień Klienta wynikających z przepisów o odpowiedzialności Administratora w przypadku niezgodności przedmiotu świadczenia z dotyczącą go umową (ich podanie jest dobrowolne, lecz konsekwencją ich niepodania będzie niemożność otrzymania odpowiedzi na reklamację oraz realizacji ww. uprawnień).
 
Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe przez czas postępowania reklamacyjnego, a w wypadku realizacji ww. uprawnień Klienta – do czasu ich przedawnienia.
Cel przetwarzaniaPrzetwarzane dane osobowePodstawa prawna
Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami1)      imię i nazwisko/firma,
2)      adres e-mail,
3)      adres zamieszkania/siedziby,
4)      numer PESEL/KRS,
5)      numer NIP
art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 
(przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami mogącymi powstać w związku ze świadczeniem usług lub korzystaniem ze Strony internetowej)
Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami mogącymi powstać w związku ze świadczeniem usług lub korzystaniem ze Strony internetowej (konsekwencją niepodania ww. danych będzie niemożność podjęcia przez Administratora ww. działań)
 
Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń mogącymi powstać w związku ze świadczeniem usług lub korzystaniem ze Strony internetowej.
Cel przetwarzaniaPrzetwarzane dane osobowePodstawa prawna
Przesyłanie powiadomień e-mail1)      adres poczty elektronicznejart. 6 ust. 1 lit. f RODO
 
(przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku informowania Klientów o podejmowanych czynnościach związanych ze świadczeniem usług)
Podanie ww. danych osobowych dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymywania informacji o czynnościach związanych ze świadczeniem usług (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność otrzymania ww. informacji).
 
Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.
Cel przetwarzaniaPrzetwarzane dane osobowePodstawa prawna
Spełnianie obowiązków podatkowych (m.in. wystawienie faktury VAT, przechowywanie dokumentacji księgowej)1)      imię i nazwisko/firma
2)      adres zamieszkania/siedziby
3)      NIP
art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 
(przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w tym przypadku obowiązków wynikających z prawa podatkowego)
Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu spełnienia przez Administratora ciążących na nim obowiązków podatkowych (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność spełnienia przez Administratora ww. obowiązków).
 
Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe przez okres 5 lat od końca roku, w którym upłynął termin zapłaty podatku za rok poprzedni.
Cel przetwarzaniaPrzetwarzane dane osobowePodstawa prawna
Wypełnienie obowiązków związanych z ochroną danych osobowych1)      imię i nazwisko
2)      podane przez Ciebie dane kontaktowe (adres poczty elektronicznej; adres do korespondencji; numer telefonu)
art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 
(przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w tym przypadku obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych)
Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu prawidłowego wykonywania przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych, m.in. realizacji uprawnień przyznanych Ci przez RODO (konsekwencją niepodania ww. danych będzie niemożność prawidłowej realizacji ww. uprawnień).
 
Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.
Cel przetwarzaniaPrzetwarzane dane osobowePodstawa prawna
Analiza Twojej aktywności na Stronie internetowej1)      data i godzina odwiedzin,
2)      rodzaj systemu operacyjnego urządzenia,
3)      przybliżona lokalizacja,
4)      rodzaj przeglądarki internetowej,
5)      czas spędzony na Stronie internetowej,
6)      odwiedzone podstrony oraz inne działania podejmowane w ramach Strony internetowejie dane kontaktowe (adres poczty elektronicznej; adres do korespondencji; numer telefonu)
art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 
(przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku uzyskania informacji o Twojej aktywności na Stronie internetowej)
Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uzyskania przez Administratora informacji o Twojej aktywności na Stronie internetowej (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność uzyskania przez Administratora ww. informacji).
 
Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.
Cel przetwarzaniaPrzetwarzane dane osobowePodstawa prawna
Administrowanie Stroną internetową1)      adres IP,
2)      data i czas serwera,
3)      informacje o przeglądarce internetowej,
4)      informacje o systemie operacyjnym
 
Powyższe dane te są zapisywane automatycznie w tzw. logach serwera, przy każdorazowym korzystaniu ze Strony internetowej (administrowanie nią bez użycia logów serwera i automatycznego zapisu nie byłoby możliwe).
art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 
(przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku zapewnienia prawidłowego działania Strony internetowej)
Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony internetowej (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zapewnienia działania Strony internetowej w sposób prawidłowy).
 
Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.

V. Profilowanie

W celu stworzenia Twojego profilu dla celów marketingowych oraz kierowania do Ciebie marketingu bezpośredniego (np. reklam w serwisie społecznościowym Facebook) dostosowanego do Twoich preferencji, Administrator będzie przetwarzał Twoje dane osobowe w sposób zautomatyzowany, w tym także je profilował – nie będzie to jednak wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych, ani w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Zakres profilowanych danych osobowych odpowiada zakresowi wskazanemu powyżej w odniesieniu do analizy Twojej aktywności na Stronie internetowej.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w powyższym celu jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z którym Administrator może przetwarzać dane osobowe w celu realizacji swojego prawnie uzasadnionego interesu, w tym przypadku prowadzenia działań marketingowych dopasowanych do preferencji odbiorców. Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji ww. celu (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność prowadzenia przez Administratora działań marketingowych dopasowanych do preferencji odbiorców).

Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w celu ich profilowania do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.

VI. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych mogą być następujące podmioty zewnętrzne współpracujące z Administratorem:

 1. dostawca domeny;
 2. dostawca poczty elektronicznej;
 3. dostawca usługi newslettera;
 4. dostawca systemu mailingowego;
 5. firmy dostarczające narzędzia służące do analizy aktywności na Stronie internetowej i kierowania marketingu bezpośredniego do osób z niego korzystających (m.in. Google Analytics);
 6. biuro rachunkowe.

Ponadto, dane osobowe mogą zostać przekazane również podmiotom publicznym lub prywatnym, jeśli taki obowiązek będzie wynikał z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, prawomocnego wyroku sądu lub prawomocnej decyzji administracyjnej.

VII. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

W związku z korzystaniem przez Administratora z usług dostarczanych przez Google LLC Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do następujących państw trzecich: Wielka Brytania, Kanada, USA, Chile, Brazylia, Izrael, Arabia Saudyjska, Katar, Indie, Chiny, Korea Południowa, Japonia, Singapur, Tajwan (Republika Chińska), Indonezja oraz Australia. Podstawą przekazania danych do ww. państw trzecich są:

Możesz uzyskać od Administratora kopię danych przekazywanych do państwa trzeciego.

VIII. Uprawnienia

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Ci następujące uprawnienia:

 1. prawo do informacji, jakie dane osobowe Ciebie dotyczące są przetwarzane przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;
 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) masz prawo zażądać ich sprostowania;
 3. w pewnych sytuacjach możesz zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, np. gdy:
  a) dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których poinformował;
  b) skutecznie cofnąłeś zgodę na przetwarzanie danych — o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej;
  c) przetwarzanie jest niezgodne z prawem;
  d) konieczność usunięcia danych wynika z ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego;
 4. w przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania Umowy z nim zawartej, masz prawo przenieść swoje dane do innego administratora;
 5. w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody na przetwarzanie, masz prawo cofnąć tę zgodę w każdym momencie (cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem);
 6. jeśli uznasz, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, ich przetwarzanie jest niezgodne z prawem, lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych, możesz zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;
 7. masz prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, których podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora. W razie skutecznego wniesienia sprzeciwu Administrator przestanie przetwarzać dane osobowe w ww. celu;
 8. masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

IX. Pliki cookies

 1. Administrator informuje, że Strona internetowa korzysta z plików „cookies” (ciasteczka), instalowanych w Twoim urządzeniu końcowym. Są to niewielkie pliki tekstowe, które mogą być odczytywane przez system Administratora, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzysta Administrator (np. Facebooka, Google’a).
 2. Administrator wykorzystuje pliki cookies w następujących celach:
  a) zapewnienie prawidłowego działania Strony internetowej – dzięki plikom cookies, możliwe jest sprawne działanie Strony internetowej, korzystanie z jej funkcji oraz wygodne przemieszczanie się między poszczególnymi podstronami;
  b) zwiększenie komfortu przeglądania strony internetowej – dzięki plikom cookies możliwe jest wykrywanie błędów na niektórych podstronach oraz ich stałe ulepszanie;
  c) tworzenie statystyk – pliki cookies są wykorzystywane w celu dokonania analizy sposobu korzystania przez Użytkowników ze strony internetowej (np. ilu użytkowników ją odwiedza, które treści wzbudzają największe zainteresowanie). Dzięki temu możliwe jest stałe ulepszanie Strony internetowej i dostosowywanie jej działania do preferencji użytkowników;
  d) prowadzenia działań marketingowych – dzięki plikom cookies, Administrator może kierować do Usługobiorców reklamy dostosowane do ich preferencji.
 3. Administrator może umieszczać w Twoim urządzeniu zarówno pliki trwałe, jak i tymczasowe (sesyjne). Pliki sesyjne są zazwyczaj usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast zamknięcie przeglądarki nie powoduje usunięcia plików trwałych.
 4. Informacja o plikach cookies wykorzystywanych przez Administratora wyświetlana jest w panelu znajdującym się na dole Strony internetowej. W zależności od Twojej decyzji możesz włączyć lub wyłączyć pliki cookies poszczególnych kategorii (z wyjątkiem niezbędnych plików cookies) oraz zmienić te ustawienia w każdym czasie.
 5. Dane zbierane za pomocą plików cookies nie pozwalają Administratorowi na Twoją identyfikację.
 6. Administrator korzysta z następujących plików cookies lub wykorzystujących je narzędzi:
  a) niezbędne pliki cookies Strony internetowej – pliki te umożliwiają prawidłowe i bezpieczne funkcjonowanie Strony internetowej (służą one m.in. do dopasowania układu strony internetowej do ekranu urządzenia), w związku z czym ich wyłączenie nie jest możliwe (działanie tych plików jest warunkiem korzystania ze Strony internetowej). Niezbędne pliki cookies pozostają w Twoim urządzeniu końcowym przez okres do 1 roku;
  b) Google Analytics – narzędzie to (wykorzystujące pliki cookies dostarczane przez Google LLC) umożliwia zbieranie danych statystycznych o sposobie korzystania ze strony internetowej przez użytkowników, m.in. o liczbie odwiedzin, czasie trwania odwiedzin, stosowanej wyszukiwarce, lokalizacji. Zebrane dane pomagają ulepszać Stronę internetową oraz czynić ją bardziej przyjazną dla użytkowników. Pliki cookies wykorzystywane przez Google Analytics pozostają w Twoim urządzeniu końcowym przez okres do 2 lat;
  c) inne narzędzia statystyczne (m.in. Getsitecontrol, CUX, Hojtar) lub optymalizacyjne (m.in. Linkedin) – pliki umożliwiają monitorowanie ilości odwiedzin Strony internetowej, rejestrowanie i zapisywanie zachowania użytkownika na Stronie internetowej. Dzięki temu możliwe jest stałe ulepszanie Strony internetowej i dostosowywanie jej działania do preferencji użytkowników. Pliki cookies pozostają w Twoim urządzeniu końcowym przez okres 1 dnia (Hojtar, Linkedin), trwania sesji lub stale (CUX), stale (Getsitecontrol);
  d) Google Ads – narzędzie to (wykorzystujące pliki cookies dostarczane przez Google LLC) umożliwia zbieranie danych o Twoich preferencjach (m.in. o odwiedzanych podstronach, przeglądanych treściach) i umożliwia kierowanie do Ciebie reklam wyświetlanych na innych stronach internetowych, które odwiedzasz. Pliki cookies wykorzystywane przez Google Ads pozostają w Twoim urządzeniu końcowym przez okres do 3 miesięcy;
  e) Facebook Pixel – narzędzie to (wykorzystujące pliki cookies dostarczane przez Meta Platforms Ireland Limited) umożliwia ustalenie, że odwiedziłeś Stronę internetową, a także skierowanie do Ciebie reklam wyświetlanych na portalach społecznościowych Facebook i Instagram oraz mierzenie ich skuteczności. Pliki cookies wykorzystywane przez Facebook Pixel pozostają w Twoim urządzeniu końcowym przez okres do 3 miesięcy;
 7. Za pośrednictwem większości powszechnie używanych przeglądarek możesz sprawdzić, czy na Twoim urządzeniu końcowym zostały zainstalowane pliki cookies, jak również usunąć zainstalowane pliki cookies oraz zablokować instalowanie ich w przyszłości przez Stronę internetową lub inne strony. Wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może jednak spowodować dość poważne trudności w korzystaniu ze Strony internetowej, np. w postaci konieczności logowania się na każdej podstronie, dłuższego okresu ładowania się Strony internetowej, ograniczeń w korzystaniu z niektórych funkcjonalności.
 8. Powyższe informacje dotyczące plików cookies znajdują zastosowanie także do innych stron internetowych wykorzystywanych przez Administratora.

  X. Deklaracja dotycząca plików cookie

XI. Postanowienia końcowe

W zakresie nieuregulowanym Polityką, stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych.

Polityka obowiązuje od dnia 12 czerwca 2023 r.